Základná škola

v Nižnom Žipove

 

 

Domov

História
Riaditelia

Súčasnosť
Učitelia
Iní zamestnanci
Predmety
Projekty
Akcie školy
Oznamy
Krúžky
Záverečná správa
OP Vzdelávanie
Zmluvy, faktúry

Nová stránka školy: http://zsnzipov.edupage.org/

 

Základná škola
Školská 58
076 17 Nižný Žipov

tel.: 056/6798525
mail:zsnzipov@zsnzipov.edu.sk

Základná škola v Nižnom Žipove v rámci Operačného programu Vzdelávanie realizuje projekt Škola pre žiakov - úspešní žiaci pre spoločnosť

Operačný program Vzdelávanie je referenčným dokumentom pre programové obdobie  2007 – 2013,  na základe ktorého je nám poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov  s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu  a národných zdrojov

Prioritná os 3 - podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít  prostredníctvom  uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu                    a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania  viac...